Copyright

Nositelem autorských práv, zejména práv k vlastnímu obsahu, textu, designu stránek, fotografiím a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách www.csve.cz, jejich zřizovatelem a provozovatelem je Česká společnost pro větrnou energii se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; IČ CZ60448571; registrována u MV pod č,j, II/s-OS/1-24 482/94-R (dále jen provozovatel). Jakékoli užití těchto stránek třetí osobou je podmíněnou jeho souhlasem.

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby tyto stránky byly co nejvíce aktuální, proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány, přesto provozovatel nemůže zajistit jejich nepřetržitou přesnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Údaje uveřejněné na těchto stránek jsou informace o základní nabídce služeb a aktivit provozovatele, které mají obecný informativní charakter.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto stránek a stejně tak právo upravit poskytnuté informace bez předchozího upozornění. Provozovatel je odpovědný za obsah, který umisťuje na tyto stránky. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

Provozovatel zejména nenese odpovědnost za: obsah internetových stránek třetích subjektů které lze navštívit prostřednictvím těchto stánek, odkazy na stránky třetích osob umístěných na těchto stránkách, reklamu nebo jinou propagaci prováděnou třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah těchto stránek, který je v rozporu s právním řádem ČR, dobrými mravy, nebo který svým obsahem ohrožuje veřejný pořádek nebo neodpovídá zájmům provozovatele. Uživatelé těchto stránek se zavazují, že se při používání těchto stránek budou řídit právními předpisy ČR a budou vždy jednat v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku.

Uživatelé se zejména zavazují, že nebudou užívat tyto stránky nebo jejich část jinak, než pro vlastní potřebu, tzn. že zejména nebudou kopírovat, stahovat a šířit obsah těchto stránek, zasahovat jakýmkoli způsobem do obsahu a technické podstaty těchto stránek bez souhlasu provozovatele, zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, využívat těchto stránek k rozesílání nevyžádaných zpráv a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jiné nebezpečné a škodlivé programy, pokoušet se získávat přístup ke kategoriím těchto stránek které jsou vyloučeny z užívání veřejnosti.

Některé kategorie a služby provozovatele na těchto stránkách mohou být úplně nebo částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v souladu nezbytném pro naplnění účelu pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osobě, které se údaje týkají.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách s výjimkou tohoto Copyrightu, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem těchto stránek, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

V případě rozporu české a anglické verze je rozhodující česká verze.
Sepsáno dne 15. 5. 2009

© 2009 Česká společnost pro větrnou energii


Partneři